PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
 • PayU
 • eserivce
 • iMoje
 • Hotpay
 • Bluemedia
 • OTSV Sp z o.o
 • OTSV Sp z o.o

  Ul. Św. Filipa 23/4
  31-150 Krakow, Polska

  NIP 675-154-01-02

  office@otsv.pl

  otspol.pl

  Telefon: +48 728241626

  Fax: +48 12 881 14 58  83 1240 4650 1111 0010 6745 1758 PLN

  49 1240 4650 1978 0010 6959 8019 EUR

  28 1240 4650 1787 0010 6887 5500 USD
  NIP: 675-154-01-02
 • E-mail:Shop@otspol.pl
 • Telefon+48 728241626
  +48 12 881 14 58
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00 e-mail do zapytań: Office@otsv.pl biuro@otsv.pl shop@otspol.pl

RegulaminRegulamin sklepu otspol.pl

Otspol.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie otspol.pl, prowadzony przez OTSV Sp.z o.o.  z siedzibą w

Krakowie, przy Św. Filipa 23/4 , NIP: 6751540102, z którą Klienci mogą się kontaktować pod

następującym adresem mailowym office@otsv.pl , biuro@otsv.pl, shop@otspol.pl .

 1. OTSV Sp.z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową otspol.pl.

 1. Klienci mają możliwość korzystania z otspol.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym

gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w otspol.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie

usług w ramach Konta na otspol.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą

z  OTSV Sp.z o.o. . dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wiadomość mailową na

adres: office@otsv.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których OTSV Sp.z o.o.  jest w trakcie

realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą

zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 1. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w otspol.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez

podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu

rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane

prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia

Konta pomiędzy Klientem, a OTSV Sp.z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez OTSV Sp.z o.o.   na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie

czynności tego podmiotu w , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w

imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z otspol.pl oraz do wykonywania

wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 1. Wszystkie produkty dostępne w otspol.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały

legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych otspol.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy

sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie). Dowód zakupu po postaci paragonu

jest dostarczany wraz z wysłanym zamówieniem, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że dowód zakupu

powinien być dostarczony w innej formie.

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm

kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy. Zamówienie można również odebrać osobiście w

w oddziale firmy OTSV Sp.z o.o.  

 1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a OTSV Sp.z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w otspol.pl ma

charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z

zakupem produktów w otspol.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów

odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest oddział firmy OTSV Sp.z o.o.  .

 1. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych

produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach otspol.pl, OTSV Sp.z o.o.  może

samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt

dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na

poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te

koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w otspol.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później

niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem,gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe

są następujące formy płatności:

 1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru

osobistego. W wybranych przypadkach OTSV Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej

weryfikacji telefonicznej lub drogą mailową tego typu zamówień.

 1. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego

lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (email)

numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.

Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym OTSV Sp.z o.o. , zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 120 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to

każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być

wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do oddziału  firmy OTSV Sp.z o.o. O

możliwości odebrania zamówionego produktu OTSV Sp.z o.o.   informuje drogą elektroniczną lub

telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a

zamówienie zostanie skorygowane.

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach otspol.pl. Większość produktów

posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne

adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na

stronach internetowych producentów.

 1. OTSV Sp.z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W

przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie

Cywilnym.

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza lub w formie pisemnej

na  adres OTSV Sp.z o.o.  podany w górnej części Regulaminu.

 1. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że OTSV Sp.z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad

albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony

przez OTSV Sp.z o.o.  albo OTSV Sp.z o.o.  nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady

nie usunęła.

 1. OTSV Sp.z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w

prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 30 dni OTSV Sp.z o.o.  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza

to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu,

konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi

świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może

skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w

pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio

do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy

zakup nowego produktu dokonany zostanie w otspol.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć

zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres office@otsv.pl w okresie nie dłuższym

niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot

dokonywany jest po zweryfikowaniu przez OTSV Sp.z o.o.   dokonanych przez Klienta zakupów oraz

nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu OTSV Sp.z o.o.

 wskazanego we wstępie do regulaminu na swój koszt.

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu otspol.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach

sklepu otspol.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 1. Podane przez Klientów dane osobowe OTSV Sp.z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Klient dokonujący zakupu w otspol.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety

umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w otspol.pl.

 1. OTSV Sp.z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach

otspol.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OTSV Sp.z o.o. . , który nie może być

krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w otspol.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że

zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 1. Klient przy pierwszym logowaniu w otspol.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o

takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem

umowy z OTSV Sp.z o.o. .

 1. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną

opcją akceptowania plików cookies.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Nie ponosi

on jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią

sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na

Kontach Użytkowników.

 1. Usługodawca będzie dokładał nieustannej staranności, aby pro wadzony przez niego Serwis był wolny

od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności, jaką

jest prowadzenie Serwisu internetowego nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzys tywanie

przez niego Usług w Serwisie otspol.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający

dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy

 1. Strona internetowa i wszelkie zawarte na niej informacje (tekstowe, graficzne, audio i video), obrazy,

ikony, oprogramowanie, projekty, aplikacje, kalkulatory, modele oraz pozostałe elementy dostępne na

stronie internetowej lub za jej pośrednictwem są własnością OTSV Sp.z o.o. . i jako takie podlegają ochronie

zapewnianej przez polskie, europejskie i międzynarodowe prawo.

 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OTSV Sp.z o.o. w ramach otspol.pl będą

rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z

pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem

Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej j w Krakowie. Informacje o sposobie

dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym

adresem: http://www.krakow.wiih.gov.pl , w zakładce „Podstawowe informacje”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywa tności

 

 1. OTSV Sp.z o.o. .przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. OTSV Sp.z o.o. . z

należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy

szyfrowania danych). W szczególności OTSV Sp.z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem

osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów

prawa. OTSV Sp.z o.o. . sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają

dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest

to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem otspol.pl .

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w otspol.pl

jest: OTSV Sp.z o.o.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie

do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością OTSV Sp.z o.o.  , w tym w celu

zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach otspol.pl  (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a

także w celach ich archiwizacji.

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt.

3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

 1. Klienci mogą przeglądać otspol.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji

oraz podawania danych osobowych.

 1. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania

się z Klientem, do obsługi konta w otspol.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub

wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia

wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane

są również do przesyłania Klientowi przez OTSV Sp.z o.o. . informacji o spółce i świadczonych przez nią

usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących

przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być

przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez  OTSV Sp.z o.o. . i za zgodą Klientów.

 1. W przypadku uzyskania przez OTSV Sp.z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z otspol.pl

niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,  OTSV Sp.z o.o. . może przetwarzać dane

osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla

celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 1. OTSV Sp.z o.o. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych

osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do

kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W

ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności

prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego,

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną

sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy OTSV Sp.z o.o.  zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez OTSV Sp.z o.o.

danych osobowych innemu niż  OTSV Sp.z o.o. . administratorowi danych.

 1. OTSV Sp.z o.o. . zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. OTSV Sp.z o.o. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku

odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 16 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z

obowiązujących przepisów prawa.  OTSV Sp.z o.o. . może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w

przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował

wszystkich należności wobec  OTSV Sp.z o.o. . lub też gdy OTSV Sp.z o.o. . uzyska i utrwali

wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w otspol.pl  naruszył Regulamin bądź obowiązujące

przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia

odpowiedzialności Klienta.

 1. OTSV Sp.z o.o. . wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych,

związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych

informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi

podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania

błędów systemowych.

 1. OTSV Sp.z o.o. . stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają

dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do

opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z otspol.pl . Wyłączenie w

przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia

korzystanie z otspol.pl , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące

się do plików Cookies określa POLITYKA COOKIES zamieszczona na stronie.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to

zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrot u towaru. Możesz skorzystać

ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

OTSV Sp.z o.o.  oddzial w Olkuszu

 1. Mazaniec Boczna 16

32-300 Olkusz

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą

wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji

lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu

umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od

wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia

rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

OTSV Sp.z o.o.  oddzial w Olkuszu

 1. Mazaniec Boczna 16

32-300 Olkusz

 

office@otsv.pl

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer

oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbio ru

...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin zakupów obowiązujący od  25.12.2014 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 7. SPOSOBY DOSTAWY
 8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. INFORMACJE DODATKOWE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.otspol.pl prowadzony jest przez OTSV Sp.z o.o  z siedzibą w Krakowie (adres siedziby Św. Filipa 23/4 ; 31-150 Krakow); NIP:

6751540102; REGON: 364012283; adres poczty elektronicznej: office@otsv.pl, numer telefonu: +48 728241626 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwi ek praw

Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących

przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,

pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do p iątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie

Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępn y w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie

Zamówienia.

1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lu b zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm .).

1.3.6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór

zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym

informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadcz ona przez Usługodawcę za

pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom

automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i

produktach w Sklepie internetowym.

1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będ ąca przedmiotem umowy sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym

www.otspol.pl

1.3.11. SPRZEDAWCA - spółka OTSV Sp.z o.o.  z si edzibą z siedzibą w Krakowie (adres siedziby ul. Św. Filipa 23/4 ; 31-150 Krakow); NIP:

6751540102; REGON: 364012283 ; adres poczty elektronicznej:

office@otsv.pl, numer telefonu: +48 22 7235027 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika

właściwego operatora).

1.3.12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

1.3.13. USŁUGODAWCA – spółka  OTSV Sp.z o.o.  z siedzibą w Krakowie (adres siedziby ul.Św. Filipa 23/4  ; 31-150 Krakow); NIP:

6751540102; REGON: 364012283 ; adres poczty elektronicznej:

office@otsv.pl, numer telefonu: +48 728 241 626 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika

właściwego operatora).

1.3.14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofer tę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze

Sprzedawcą.

 1. Rodzaje i zakres usług świadczony ch drogą elektroniczną

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą el ektroniczną polegające

na:

2.1.1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza

zamówienia.

2.1.3. Przesyłaniu informacji w ram ach usługi Newsletter.

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną prze z Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na p rowadzeniu Konta w Sklepie

internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia   Zamówienia w

Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega

rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3.2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach u sługi

Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformat ycznym, którym posługuje się

Usługodawca:

3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lu b Internet Explorer w wersji 6.0 i

wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej.

3.3.4. Zalecana rozdzielczość monitora: 800x600 lub wyższa.

3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript oraz Flash.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób z godny z prawem i

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób

trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie

internetowym.

4.1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą ele ktroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w

Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu

internetowego: http://www.otspol.pl /

4.1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, adres,

numer telefonu, dane do wysyłki jeżeli są inne niż wymienione wcześniej (wymagane dane oznaczona się

znakiem „*”).

4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akcept ację Regulaminu należy potwierdzić poprzez

odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.1.3. Następnie należy kliknąć pole „Załóż konto” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczen ie

usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zam ówienia w

Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Pro duktu widoczne na

stronie Sklepu internetowego

4.2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu inte rnetowego, na której znajduje się opis

wybranego Produktu i jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole

„Dodaj do koszyka”.

4.2.2.1. Klient ma na tym etapie także możliwość określenia ilości Produktu.

4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną p olegającej na

umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i

Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której:

4.2.3.1. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie P roduktów) oraz

dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.

4.2.4. Następnie należy kliknąć pole „Finalizuj zamówienie”, Klient, może dokonać zakupu bez wcześniejszej

rejestracji konta w sklepie internetowym.

4.2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetow ego, na której należy wprowadzić

swoje dane, dane do wysyłki i dane kontaktowe. Można również tutaj podać dodatkowe informacje dotyczące

zamówienia (np. dane do faktury). Należy tu również wybrać sposób dostawy Produktu oraz określić sposób

płatności. Należy zaznaczyć poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera

on także link do Regulaminu).

4.2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamów”, po czym Klient zo staje przekierowany na stronę Sklepu

internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje

złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.2.6.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrz ymanie.

4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usług i

Newsletter.

4.4.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą el ektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji

w ramach usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w dolnym panelu w sekcji zatytułowanej

„Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.

4.4.2. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz”, w tym momencie zostaje zawarta umowa o świad czenie usługi

drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane n a stronach internetowych Sklepu

internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie

do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera

wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów

dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złoże nia przez Klienta

Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się

pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień

5.4.1. Celem zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez K lienta Zamówienia

zgodnie z pkt. 4.2.

5.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co

powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości

e-mail, która zawiera:

5.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.2.3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (prz yjęcie oferty).

5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje z awarta

umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.5. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email

5.5.1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy

office@otsv.pl

5.5.2. Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy

sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).

5.5.2.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi

Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w

zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

5.5.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta

umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.6. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu

5.6.1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od god z. 08:00 do godz. 16:00

pod numerem telefonu +48 728 241 626 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego

operatora).

5.6.2. Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy

sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).

5.6.2.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu które go oczekiwać będzie

odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte

niezwłocznie przez Sprzedawcę.

5.6.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta

umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.7. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą, które będą

dołączane do przesyłek.

 1. Sposoby płatności

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.1.2.1. Bank:  PEKAO - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

6.1.2.2. Numer rachunku: 83 1240 4650 1111 0010 6745 1758

6.1.2.3. Płatności online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

6.1.2.4Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 

 1. Sposoby dostawy

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

7.1.1. Paczka kurierska (DPD S.A.)

7.1.2. Paczka kurierska pobraniowa (DPD S.A.)

7.1.3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Mazaniec Boczna 16; 32-300 Olkusz

Dni robocze w godz. od 9:00 do godz. 16:00 – po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.

7.1.3.1 Sprzedawca zastrzega sobie ewentualność braku możliwości odbioru osobistego w siedzib ie

Sprzedawcy.

7.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt

ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@otsv.pl celem uzgodnienia

szczegółów).

7.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie s kładania Zamówienia. Są one uzależnione od

wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

7.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas

kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:

7.4.1. Czas kompletowania Produktu wynosi średnio 2-5 Dni roboczych, może on ulec wydłużeniu, uzależnione

jest to od dostępności produktu u producenta lub importera.

7.4.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od mo mentu zawarcia umowy

zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.4.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksię gowania wpłaty

na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

7.4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2-4 Dni roboczy ch.

7.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawc ę w

terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

7.6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest

dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym

Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 1. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektr oniczną

8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną be zterminowa o

charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym).

8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@otsv.pl lub też pisemnie na adres: ul. Mazaniec Boczna 16; 32-300 Olkusz 

8.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług d rogą elektroniczną bezterminową o

charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym po

bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

8.1.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okre s

wypowiedzenia).

8.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku praw nego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi

więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w k ażdym

czasie w drodze porozumienia stron.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego je dnocześnie konsumentem

w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

(Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłosze nia odpowiedniego żądania można

dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy office@otsv.pl

9.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres

OTSV Sp.z o.o. 

 Oddział w Olkuszu

 

 1. Mazaniec Boczna 16

 

32-300 Olkusz

9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta

sposób (nr telefonu, adres e-mail)

9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany

towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z

niezgodności towaru z umową.

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektro niczną przez Sklep internetowy:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklep u

internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy

office@otsv.pl.

9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najw ięcej informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych

kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w ter minie 10 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w

zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozu mieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego,

który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne

oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie dziesięciu dni. Do zachowania

tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na

następujący adres elektroniczny: office@otsv.pl

10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do

Regulaminu.

10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z

wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana

była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

10.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument

dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

10.5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer

konta bankowego,w przypadku

gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na

rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia

konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą

płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do

karty płatniczej Zamawiającego.

10.6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania

rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

10.7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zw rotu Produktu do

Sprzedawcy.

10.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

10.8.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa

powyżej w pkt 10.6,

10.8.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisan ych na informatycznych nośnikach danych po

usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

10.8.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na

rynku finansowym,

10.8.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsume nta w złożonym przez niego zamówieniu lub

ściśle związanych z jego osobą,

10.8.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zw rócone lub których przedmiot ulega

szybkiemu zepsuciu.

 1. Informacje dodatkowe

11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we

wprowadzanych danych:

11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pr zycisku „Zamów” w pkt. 4.2.6. Regulaminu

Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola

„Aktualizuj/Zmień” przy danej pozycji w podsumowaniu Zamówienia (np. „Zmień dane kontaktowe”).

11.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do

Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres office@otsv.pl lub tez telefoniczne od numerem telefonu +48

22 723 50 27

11.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym

czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udo stępniania przez Usługodawcę

(Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

11.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o ś wiadczenie usług drogą

elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

11.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje n a dwa

sposoby:

11.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

11.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym

Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 1. Postanowienia końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku

polskim.

12.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów,

których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa

państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność

gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w

jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a

umowa wchodzi w zakres tej działalności.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają za stosowanie przepisy: Kodeksu

cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204

ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141,

poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.3. Rozstrzyganie sporów:

12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a U sługobiorcą będącym jednocześnie

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z

przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

12.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu

na siedzibę Usługodawcy.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ